KAKO NAPISATI SKLEP DIPLOMSKE NALOGE


Napisali ste uvod, opravili ste raziskavo, spisali ste obrazložitve raziskave v empiričnem delu, zdaj pa se sprašujete, kako napisati sklep diplomske naloge? V tem prispevku vam bomo dali nekaj nasvetov.Kako napisati sklep diplomske naloge


1. KAKO NAPISATI SKLEP DIPLOMSKE NALOGE – 5 PRAVIL

Ko razmišljate o tem, kako napisati sklep oz. zaključek, bo najbolje, da se držite petih univerzalnih pravil. Ta veljajo za praktično vsako diplomsko nalogo. Pri tem upoštevajte: ♣  sklep naj bo dolg nekje od 1 do 4 strani, ♣  v njem natančno povzemite hipoteze, rezultate in ugotovitve, ♣  v sklepu ne navajajte novih dejstev, ki jih nimate v diplomski nalogi, ♣  napišite, katere so bile omejitve raziskave, ♣  v zadnjem odstavku sklepa/zaključka omenite prihodnje možnosti raziskovanja.
 

Sklep diplomske naloge je zgoščen povzetek celotne diplomske naloge. Vsebuje praktično najpomembnejša izhodišča in zaključke vaše naloge oziroma raziskave: kaj ste raziskovali, kaj so bile hipoteze, kaj je raziskava vključevala in kakšni so bili njeni rezultati (potrditev oz. nepotrditev hipotez), kakšne so bile omejitve raziskave in kaj bi še predlagali drugim raziskovalcem, ki se bodo podali na raziskovanje tega področja.


2. KAKO NAPISATI SKLEP DIPLOMSKE NALOGE PRAKTIČNO

Sklep oziroma zaključek diplomske naloge lahko razčlenimo v nekaj ključnih odstavkov. Predpostavljajmo, da je bil naslov vaše diplomske naloge: »Napovedani in dejanski trendi padanja cen električnih baterij«. Iz sklepa, ne da bi sploh prebrali diplomsko nalogo, bi morali ugotoviti vse bistvene značilnosti naloge.


2.1 Kako napisati sklep diplomske naloge – uvodni del

V sklepu opišete osnovna izhodišča: »V diplomski nalogi smo obravnavali napovedi padanja cen električnih baterij s konca 20. stoletja in jih primerjali s kasnejšimi napovedmi in dejanskim stanjem gibanja cen na trgu baterij za električna vozila. Za ta namen smo v teoretičnem delu podrobneje prikazali trg električnih vozil, njegovo segmentacijo (HEV, PHEV, EV), pretekle in obstoječe tehnologije baterij (naštejete) in prikazali napovedi glede gibanja cen električnih baterij v treh časovnih segmentih (1990–2000; 2000–2010; 2010–2018). Napišete torej bistvena teoretična izhodišča.


2.2 Kako napisati sklep diplomske naloge – teoretično pojasnjevalni del

V sklepu opišete, kaj ste naredili v konkretni raziskavi: »Opravili smo pregled dosedanjih relevantnih raziskav, ki so se ukvarjale z napovedmi prihodnjih cen električnih baterij za vozila. Za potrebe empiričnega dela smo nato pridobili podatke o dejanskih cenah električnih baterij na trgu (napišete, katere podatke, kje, kako itd.) in izračunali povprečne vrednosti (za leto, obdobje xy) ter trende dejanskega in prihodnjega gibanja cen električnih baterij. Izračunane vrednosti smo nato primerjali s preteklimi napovedmi gibanja teh cen. Uporabili smo metodo linearnega trenda itd. Zdaj se ve, kaj je raziskava zajemala.


2.3 Kako napisati sklep diplomske naloge – hipoteze, potrditve, zavrnitve

V tem delu se ukvarjamo s hipotezami. Predpostavljajmo, da ste na začetku naloge postavili 3 hipoteze. Npr: a) H1: pretekle napovedi padanja cen električnih baterij so preveč pesimistične, b) H2: dejanski trendi padanja cen električnih baterij kažejo na hitrejše padanje cen kot kažejo predhodne napovedi, c) H3: prihodnji trend padanja cen bo hitrejši od napovedi iz obdobja 2000–2010.

V sklepu diplomske naloge morate vsako izmed hipotez dobesedno zapisati, nato pa jasno in nedvoumno zapisati, ali ste jo potrdili, zavrnili ali delno potrdili. Običajno hipotezo potrdite ali zavrnete. Delno potrjevanje je mogoče samo v primerih kompleksno zastavljenih hipotez. Vsekakor pri delno potrjenih hipotezah ne vodite solo akcij, ampak se pred tem posvetujte z mentorjem.


Primer utemeljitve hipoteze

Vsako hipotezo morate v sklepu diplomske naloge torej posamično navesti in napisati, ali je potrjena ali ne. Ob hipotezi, ki jo potrjujete ali zavračate, je dobro, da napišete tudi konkretne rezultate iz empirične raziskave.

V primeru naše druge hipoteze (H2), ki pravi, da so »dejanski trendi padanja cen električnih baterij kažejo na hitrejše padanje cen kot kažejo predhodne napovedi«, bi le to utemeljili takole. Rezultati naše empirične raziskave hipotezo 2 potrjujejo. Na podlagi dejanskih izračunov realnih cen za obdobje 2010–2018 smo ugotovili, da so bile napovedi v obdobjih 1990–2000 in 2000–2010 preveč pesimistične, saj so napovedovale bistveno višje cene električnih baterij od tistih, ki so bile dejansko dosežene na trgu. V prvem obdobju (1990–2000) je povprečja vrednost napovedanih cen baterij za leto 2015 znašala 645 USD/kW, v obdobju 2000–2010 pa 430 USD/kW. Dejanska cena električnih baterij pa je po naših izračunih leta 2015 znašala 245 USD/kW. Seveda ne pozabite opisati vzorca itd.

Če ste v empirične dokaze utemeljevali tudi s teoretičnimi pojasnili, zakaj je bila napoved padanja cen preveč pesimistična, potem jih na kratko podajte tudi v sklepu. Npr: dejansko padanje cen je bilo večje od predhodnih napovedi zaradi podcenjevanja vpliva tehnološkega napredka. Izrazito je bil podcenjen učinek hitrega razvoja baterijske tehnologije na področju Li-ion baterij itd.

Vse rezultate nato popišete na enak način za vsako hipotezo. Zapišite, ali je hipoteza potrjena ali zavrnjena in obrazložite, zakaj je oziroma zakaj ni.


2.4 Kako napisati sklep diplomske naloge – najpogostejša napaka

Pri pojasnjevanju rezultatov nikdar ne navajajte novih dejstev! To je zelo pogosta napaka, ki se dogodi študentom, ko so rezultati raziskave dvoumni. Zapomnite si, da v sklep sodi samo tisto, kar ste dokazali oz. že napisali v nalogi. Če česa niste uspeli dokazati, ne skušajte tega upravičiti z drugimi teorijami, hipotezami, mnenji in stališči, ki jih v nalogi nimate. Ne pišite v sklepu, da »je verjetno cena baterij padla, ker je na to vplivala visoka cena nafte«, če tega v nalogi niste imeli in tega v nalogi niste dobro utemeljili. Bodite dosledni.


2.5 Kako napisati sklep diplomske naloge – omejitve raziskave

Navedite omejitve raziskave: torej, zakaj je raziskava specifična, ali ste imeli dostop do vseh podatkov, ali ste se zanašali samo na podatke EU ali ZDA, niste pa mogli pridobiti kitajskih itd. Navedite tisto, kar bi lahko raziskovalce tega področja morda pripeljalo do drugačnih rezultatov, če bi imeli podatke, ki jih vi niste imeli. Običajno med omejitve spada tudi specifičnost vzorca in posploševalna vrednost raziskave. Če bi pri izračunu dejanskih cen električnih baterij v raziskavi ne vključili cen največjega proizvajalca baterij na svetu, ker pač niso dostopne, potem bi to zapisali med omejitve. Obstaja namreč verjetnost, da ima največji proizvajalec baterij najnižjo ceno baterij zaradi ekonomije obsega. Vaš izračun dejanskih cen je torej točen, vendar so izračunane cene višje od dejanskih cen na trgu, saj v vzorcu (in izračunu) niste imeli največjega proizvajalca z najnižjimi cenami baterij.


2.6   Kako napisati sklep diplomske naloge – možnosti prihodnjih raziskav

Na koncu navedite nekaj možnosti za prihodnje raziskave na tem področju. V danem primeru bi lahko zapisali, da bi bilo mogoče opraviti obsežnejšo raziskavo, ki bi bolj detajlno segmentirala področje proizvajalcev baterij, kjer bi analizirali gibanje cen po posamičnih proizvajalcih, po njihovih geografskih lokacijah in tipih baterij (npr. Li-ion, Li-Mg) itd.

Kako napisati sklep diplomske naloge ni posebna umetnost, če se držite zapisanega v diplomski nalogi. Vzemite si 3–5 dni za pisanje zaključka diplomske naloge. Zaključek je poleg empiričnega dela najpomembnejši del diplomske naloge, zato ne hitite in ne bodite površni. Napišite ga kot obnovo, nato pa ga večkrat preberite, dokler ni povsem (vodo)tesen in neprebojen. Če imate možnost, ga posredujte v branje tudi nekomu, ki že ima izkušnjo s pisanjem sklepa diplomske naloge. Naj ga prebere in vam posreduje svoje mnenje.

Zaključek oz. sklep diplomske naloge si bo večina komisije zagotovo prebrala. Pogosto zaradi pomanjkanja časa marsikateri član komisije niti ne prebere diplomske naloge, ampak pregleda samo povzetek, empirični del in sklep.

 AMIKUM PONUDBA

Boste potrebovali lektoriranje diplomske naloge?

Potrebujete morda prevod povzetka?

Vas zanima izdelava PowerPoint predstavitve?


Drugi prispevki

Vas morda zanima, kako napisati povzetek?